ต้นกำเนิดแพทย์แผนไทย

“ทศวรรษที่สองแห่งวงการแพทย์แผนไทยที่ได้ก้าวมาสู่สังคมประชาชนคนไทย และก้าวไกลสู่สายตาประชาคมโลก ”ท่าน อร่าม อามระดิษ” เป็นผู้ริเริ่มกระบวนการก่อตั้งสถาบันเพื่อส่งเสริมวงการแพทย์แผนไทยให้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและความ มั่นคง ด้วยพลังความคิดและความสามารถ จนก่อให้เกิด “ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พุทธศักราช ๒๕๕๖ ”

ประวัติสุโขอโยธยา

สุโขอโยธยา’ จากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย และได้ยกระดับ ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ “โรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยา“ ดำเนินงานโดยผู้อำนวยการศูนย์ โดย คุณอารยา ธาตุบุรมย์ ซึ่งมีประสบการณ์งานด้านผลิตบุคลากรทำงานด้านนวดแผน ไทยและ Spa therapist ระดับโรงแรมทั้งในเมืองไทยมากกว่า 5 ปี วัตถุประสงค์ของ สุโขอโยธยา คือ ต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจรวมทั้งบุคคลทั่วไปให้มีอาชีพติด ตัว และเพิ่มทักษะความรู้ภูมิปัญญาไทยให้เกิดการนำไปเผยแพร่

ด้วยการเปิดหลักสูตรอบรมการนวดแผนไทย เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพชำนาญการ ด้านนวดไทยและ สปาไทย เพื่อสร้างบุคลากรที่ต้องการทำงานระดับสปาอินเตอร์ ทุกหลักสูตรโดยทั้งหมด 34 หลักสูตร

มาตรฐานของโรงเรียนสุโขอโยธยาขอนแก่น

  • ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
  • ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารสุข สามารถขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการได้ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของกระทรวงแรงงาน ในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 และระดับ 2
โปรสุดคุ้ม เน็ตบ้านทรู

จุดเด่นของสถาบัน

  • มีสถานที่ฝึกปฏิบัติงานจริง
  • จบแล้วนักเรียนสามารถทำงานได้
  • มีที่พักให้สำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเดินทาง

ครูผู้สอน

บริหารโรงเรียนโดยคุณอารยา ธาตุบุรมย์ พร้อมทีมครูผู้สอน 9 ท่านที่มากด้วยประสบการณ์

สิ่งที่จะได้รับหลังเรียนจบ

  • เมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศนีบัตร 2 ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ ที่รับรองโดย ทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณะสุข
สนใจสมัครเรียน